Privacyverklaring van www.uwautoonderdeel.nl

1 Algemeen

In deze verklaring leest u het privacybeleid van Automotive Parts (hierna www.uwautoonderdeel.nl)
ten aanzien van het verwerken van uw persoonsgegevens. Onder verwerken valt o.a.
het gebruiken, opslaan en het delen van uw gegevens.
www.uwautoonderdeel.nl is bewust van feit dat een passende verwerking van
persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te
waarborgen kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt.
Als u een product bij ons bestelt, hebben wij vanzelfsprekend een aantal gegevens
van u nodig. Zonder deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld niet uw product naar
u toe sturen. Eveneens slaan wij gegevens op voor het geval dat het product niet
wordt geleverd, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn en makkelijk in staat zijn
om te traceren waar het fout gegaan is.
De handelswijze van www.uwautoonderdeel.nl is vanzelfsprekend in overeenstemming
met de huidige Wet bescherming persoonsgegevens en tevens met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming die in mei 2018 van kracht wordt. Met het oog
op het laatst punt is het goed mogelijk dat deze privacyverklaring gewijzigd moet
worden, omdat er bepaalde normen een andere invulling krijgen. Het is dan ook aan
te raden dat u deze privacyverklaring zo nu en dan raadpleegt.
Door een product bij www.uwautoonderdeel.nl af te nemen stemt u in met de
algemene voorwaarden die van toepassing zijn en eveneens de handelswijze ten
aanzien van het verwerken van persoonsgegevens.

2 Verwerkingsdoeleinden

Om de (koop)overeenkomst tussen u en www.uwautoonderdeel.nl zo goed mogelijk
uit te voeren en om een klantrelatie te onderhouden, is het noodzakelijk om een
aantal persoonsgegevens van u te verzamelen, gebruiken, delen en documenteren.
Dit wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming ‘verwerken’ genoemd.
Deze gegevens documenteren wij op een zorgvuldige wijze en zijn vanzelfsprekend
passend beveiligd.

3 Welke gegevens en waarom

Als u op de website naar producten zoekt, registreert en analyseert www.uwautoonderdeel.nl
uw klikgedrag.
pagina 1 van 4
Dit doen wij om de volgende reden(en):
• om de effectiviteit van onze website in kaart te brengen
• u suggesties te kunnen bieden die goed aansluiten op uw product of dat een
beter alternatief te bieden

4 Bewaartermijnen

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de aankomende Algemene Verordening
Gegevensbescherming bewaart www.uwautoonderdeel.nl uw gegevens niet
langer dan noodzakelijk. Eveneens is www.uwautoonderdeel.nl gebonden aan termijnen
die bij wet gesteld zijn en waarborgt www.uwautoonderdeel.nl deze termijnen
ten zeerste.

5 Geheimhoudingsplicht

www.uwautoonderdeel.nl heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van uw persoonsgegevens.
Dit houdt derhalve in dat enkel de medewerkers van www.uwautoonderdeel.nl
of derden waarmee contractuele afspraken bestaan toegang kunnen hebben tot uw
persoonsgegevens.

6 Beveiliging

www.uwautoonderdeel.nl beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp
van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies,
misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te
maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, en fysieke en
administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt
dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze
contactgegevens zijn opgenomen onder ‘Contactgegevens’ (13).

7 Delen met derden

Voor de uitvoering van de overeenkomst is het noodzakelijk dat uw gegevens gedeeld
worden met derden. Met deze derden bestaan afspraken met betrekking tot het
verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens. Het delen met derden geschiedt
conform de wet- en regelgeving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de
aankomende Algemene Verordening Gegevensbescherming. www.uwautoonderdeel.nl
deelt nooit, zonder uw medeweten en toestemming, gegevens met derde voor
marketingdoeleinden van derden. U persoonsgegevens worden gedeeld met:
pagina 2 van 4

7.1 Externe verkoper

Voor de afhandeling van uw bestelling kan www.uwautoonderdeel.nl gebruik maken
van een externe verkoper, deze verkoper zal de bestelling dan verder behandelen.
Daarvoor is het uiteraard nodig dat uw gegevens aan de externe verkoper verstrekt
worden.

7.2 Postbedrijf

Om er voor te zorgen dat uw product u ook daadwerkelijk bereikt, is www.uwautoonderdeel.nl
genoodzaakt om uw naam, adres en eventueel uw telefoonnummer te delen met het
postbedrijf dat het bestelde product bij u bezorgt. Deze gegevens zijn uitsluitend
hiervoor bedoeld en www.uwautoonderdeel.nl heeft contractuele afspraken met het
postbedrijf ten aanzien van het gebruiken van uw gegevens.

7.3 Onderzoek

In het kader van onderzoek naar strafrechtelijke activiteiten kan www.uwautoonderdeel.nl
verplicht worden om gegevens te verstrekken aan de politie. Denk hierbij aan een
onderzoek naar fraude of diefstal. Ook bij een gerechtelijk bevel zullen wij verplicht
worden om persoonsgegevens te verstrekken.

7.4 Marketingactiviteiten

Het is mogelijk dat www.uwautoonderdeel.nl in het kader van het verbeteren van
advertenties en de verkoop van bepaalde producten, een marketingbureau wordt
ingeschakeld. Zie voor verdere toelichting onder ‘Marketingactiviteiten’ (8).

8 Marketingactiviteiten

In het kader van het verbeteren en het gerichter sturen van aanbiedingen is het
mogelijk dat wij uw gegevens delen met een gespecialiseerd marketingbureau. Zij
verzorgen met de data die wij aanleveren voor gerichte of actuele aanbiedingen die
wij u toezenden. Hiervoor dient u overigens zelf voor in te stemmen en u kunt u zelf
uiteraard gemakkelijk afmelden.

9 Kinderen onder de 16 jaar

Ben je jonger dan 16 jaar? Dan mag je in principe een product bij www.uwautoonderdeel.nl
bestellen. Het is wel verstandig om (´e´en van) je ouders deze verklaring te laten lezen
zodat zij weten wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt.
pagina 3 van 4

10 Recht van betrokkene

Als klant heeft u paar belangrijke rechten, ook wel recht van betrokkene genoemd.
Het recht van betrokkene geeft u de mogelijkheid om uw gegevens in te zien, te
veranderen of te verwijderen. www.uwautoonderdeel.nl is bewust van het feit dat
dit recht een uiterst belangrijk onderdeel is van uw privacy en dat er zorgvuldig
omgegaan moet worden met uw persoonsgegevens. www.uwautoonderdeel.nl geeft
u derhalve de mogelijkheid om contact met ons op te nemen zodat wij u inzage
kunnen verlenen in uw persoonsgegevens. Eveneens kunt u het recht van verzet
inroepen door bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.
Mocht u niet langer gebruik willen maken van onze dienst of geen producten
meer kopen dan heeft u de mogelijkheid om uw gegevens te laten verwijderen uit
ons bestand. Vanzelfsprekend zullen uw gegevens ook niet meer met derden gedeeld
worden zoals uitgelegd onder ‘delen met derden’. Mocht u een van bovenstaande
rechten willen inroepen tegen www.uwautoonderdeel.nl, dan kunt u dit kenbaar
maken middels een verzoek aan ons gericht. Onze contactgegevens zijn te vinden
onder ‘Contactgegevens’ (13). Uw verzoek zal zo snel mogelijk behandeld worden.

11 Meldplicht en Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht www.uwautoonderdeel.nl door een datalek persoonsgegevens verliezen of
toegankelijk maken voor onbevoegden dan wordt u hiervan als daar aanleiding voor
is op de hoogte gesteld. Eveneens kunt u bij vermoedens van een onrechtmatige
verwerking door www.uwautoonderdeel.nl contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens.

12 Wijziging privacybeleid

www.uwautoonderdeel.nl heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen en te
updaten zodat de verklaring in overeenstemming is met de regels conform de Wet
bescherming persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming.
Het is derhalve aan te raden om zo nu en dan deze verklaring te raadplegen. Mocht er
een wezenlijke wijziging in deze verklaring worden verricht die aantoonbare gevolgen
voor u heeft dan zal u hiervan op de hoogte worden gesteld.
Deze privacyverklaring is op 25-2-2018 vastgesteld.

13 Contactgegevens

www.uwautoonderdeel.nl
Trasmolenlaan 12
automotivepartswoerden@gmail.com
 
Heb je vragen?

Heb je vragen?

Stuur ons een Whatsapp op 0657338059 of een email.